042-16 90 30 info@navetanalytics.se
Välj en sida
Startsida $ Våra tjänster $ Förändringar & transaktioner

Förändringar & transaktioner

Vi hjälper våra kunder genom hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med fastighets- eller företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar.
Inom strategisk rådgivning arbetar vi återkommande med verksamhetsutveckling och affärsplanearbete. Vi tillför kvalificerade tjänster, ofta i tidiga skeden, som skapar mervärden.

Försäljning och förvärv | Finansiell due diligence | Strategisk rådgivning | Analys och värdering

Navet Analytics har en omfattande marknadskännedom och utför analyser och simuleringar av fastighetsportföljer samt marknads- och segmentsanalyser. Vi utför även fastighets- och företagsvärderingar, rörelsevärderingar och övrig värderelaterad rådgivning.

Försäljning och förvärv

Fastighetstransaktioner är ett av våra mest väletablerade områden i transaktionsmarknaden. Vi hanterar både kommersiella fastigheter och bostäder såväl avseende enskilda fastigheter som större bestånd och bolag.

Ett framgångsrikt segment under åren är uppdrag för den s.k. ofrivillige fastighetsägaren. Detta kan bestå av rörelsefastigheter som likväl kan förhyras och ofta kan en väsentlig kapital-frigörelse ske till bättre nytta för kärnverksamheten. I vårt team ingår registrerade fastighetsmäklare.

Utöver fastighetsaffären arbetar vi branschoberoende främst med ägarledda företag som omsätter 25-250 Mkr. I det aktuella segmentet föreligger ofta en ovana för transaktioner hos säljaren vilket vi med vår arbetsmetodik tar särskild hänsyn till. Vårt uppdrag inleds därför regelmässigt med en analysfas där bl.a. prisförväntan fastläggs för att inte i ett senare skede i transaktionen bli en besvikelse.

Genom vårt upparbetade nätverk kan vi oftast identifiera köparkategorin i ett tidigt skede vilket ofta innebär att processen kan genomföras med hög sekretess och integritet.

Finansiell due diligence 

En framgångsrik due diligence-process kan ibland innebära att köparen eller säljaren väljer att avstå. Att köpa eller sälja är en komplex process som ofta är förknippad med osäkerhet. Vi har stor erfarenhet av att analysera, utvärdera och rapportera såväl finansiella som kommersiella frågor för såväl köpare som säljare.

En ofta underskattad due diligence är en s.k. säljar-due diligence som sker i förberedande syfte inför en eventuell framtida transaktion. Detta är effektivt sätt att bl.a. analysera rimligheten i prisförväntan från säljarens sida samt tillförsäkra att all formalia är kvalitetssäkrad.

Strategisk rådgivning

Vi har en gedigen erfarenhet av affärsplaneprocesser. Första steget är ofta en extern analys av marknaden och omvärldsfaktorer. Härefter vidtar den interna analysen som beskrivs utifrån ett nuläge och ofta sammanfattas i SWOT-analyser. När grunden är lagd och förankrad diskuteras målen och strategierna för att nå dit. Ett professionellt affärsplanearbete kräver en god projektstyrning och en gedigen intern förankringsprocess.

Analys och värdering

Vi har en omfattande marknadskännedom och utför analyser och simuleringar av fastighetsportföljer, värderingar, fastighetsekonomiska utredningar samt marknads- och segmentsanalyser. Vi utför även företags- och fastighetsvärderingar, rörelse-värderingar och övrig värderelaterad rådgivning.

Kontaktperson
Ulrik Szokolay
CEO
ulrik.szokolay@navetanalytics.se
070-5580914